Oriental Memory IV by Guang Yu Zhang

Guang Yu Zhang, Oriental Memory IV,
Print, edition 02/50, 90 x 90cm,
£700